Một số command linux cơ bản

Standard

Mặc dù có quyển sổ “Thù lâu – Nhớ dai” bên mình nhưng vẫn hay quên 😀
Mình sẽ tổng hợp 1 vài lệnh (command) Linux cơ bản hay dùng tại đây (sẽ update thường xuyên) để đỡ quên 🙂

1.  Xem thông tin phiên bản OS của server (VPS)

uname -a

2. Xem thông tin RAM, CPU

– Xem thông tin RAM, CPU, tiến trình tổng quát

top
htop (cài đặt htop trên CentOS)

– Thông tin RAM

free
free -m
cat /proc/meminfo

– Thông tin CPU:

cat /proc/cpuinfo

3. Xem dung lượng file, thư mục

– Xem dung lượng ổ cứng của server

df -h

– Xem dung lượng của thư mục

du -sh /path

Leave a Reply