Một số command linux cơ bản

Standard

Mặc dù có quyển sổ “Thù lâu – Nhớ dai” bên mình nhưng vẫn hay quên 😀
Mình sẽ tổng hợp 1 vài lệnh (command) Linux cơ bản hay dùng tại đây (sẽ update thường xuyên) để đỡ quên 🙂

1.  Xem thông tin phiên bản OS của server (VPS)

uname -a